Čo je Maďarské kolégium v Bratislave (PMSZ) a čím sa zaoberá?

Maďarské kolégium v Bratislave (PMSZ) je inštitúcia zaoberajúca sa ďalším vzdelávaním mladých maďarských študentov bratislavských vysokých škôl prostredníctvom odborných interdisciplinárnych seminárov a prednášok. Naším poslaním je prehĺbenie a doplnenie vysokoškolského vzdelania o poznatky z oblasti spoločenských a ekonomických vied. Pre našich študentov ponúkame vzdelávací program, ktorého absolvovaním získajú do budúcnosti jedinečné zručnosti.


Našimi hodnotami sú inovatívne myslenie, sociálne cítenie a iniciatívny prístup. Nakoľko veľkú pozornosť obraciame na to, aby sa z našich študentov stali zodpovední, rozhľadení a inteligentní ľudia, do vzdelávacieho procesu zaraďujeme najaktuálnejšie vedecké a spoločenské témy.


PMSZ túži byť súčasne priateľským spoločenstvom mladých, odbornou komunitou a demokratickou študentskou organizáciou. Pre našich študentov zabezpečujeme nielen bývanie, ale spoluvytvárame súdržnú komunitu, ktorej vzťahy vydržia na celý život.


Prvé kolégium


Maďarské kolégium v Bratislave (PMSZ) je univerzitný internát, študentský spolok a vzdelávacia inštitúcia v jednom, prvé maďarské odborné kolégium na Slovensku. Členmi PMSZ sú maďarskí študenti bratislavských univerzít, ktorí bývajú v našom staromestskom kolégiu, kde sa zúčastňujú vzdelávacích kurzov a programov rozvíjajúcich zručnosti.

Tento benefit je rozhodujúcim rozdielom medzi odborným kolégiom a tradičným internátom. Naše kolégium je najmenším, ale najmodernejším a najlepšie vybaveným internátom v Bratislave, blízko najdôležitejších univerzít a vysokoškolských zariadení.

Naše programy


Ponuka našich programov je veľmi pestrá. Pre členov kolégia usporadúvame kurzy, ktorých absolvovanie prehĺby ich vedomosti a rozvíja zručnosti. Popri kurzoch organizujeme prednášky a diskusné večery – aj v slovenskom jazyku –, tie sú prevažne otvorené aj pre verejnosť (informujeme o nich na našej FB-stránke). Pri zostavovaní programovej ponuky sú rozhodujúcim faktorom požiadavky našich členov.

Minimálne raz ročne organizujeme víkendový tréning zameraný na rozvoj zručností. Pre svojich členov ponúkame fakultatívne jazykové kurzy. Popri anglickom jazyku ponúkame v prípade záujmu aj slovenské konverzačné kurzy.

Akademický rok začíname sústredením, ktoré sa každoročne koná v gombaseckom kempingu. Cieľom tábora je utužovanie vzťahov, vzájomné spoznávanie a vytvorenie súdržného kolektívu – pomáhajú nám k tomu rôzne tréningy, ktoré sú vedené kvalifikovanými lektormi. Ako spoluorganizátori pomáhame aj našim partnerským ogranizáciám, napríklad pre Gombasecký letný tábor organizujeme rôzne diskusie.

Vedenie kolégia


Mózes Szabolcs, riaditeľ

Szabolcs Mózes


/Riaditeľ/

Zsófia Voda


/Študijný vedúci/

Tamás Csanda


/Predseda študentskej samosprávy/

Študijná rada kolégia


Študijná rada zodpovedná za koncipovanie študijného programu a za kontrolu jeho kvality. Členov rady volí správna rada nadácie. Členmi rady sú ex offo riaditeľ a študijný vedúci. Členovia rady:

Doc. Attila Simon PhD.


historik, vysokoškolský učiteľ, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín

Mgr. Ludovít Ódor


ekonóm, viceguvernér Národnej banky Slovenska

PharmDr. Tünde Ambrus PhD.


farmaceutka, prodekanka Farmaceutickej fakulty Masarykovej univerzity

PhDr. Lucia Molnár Satinská PhD.


jazykovedkyňa, Jazykový ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Správna rada Nadácie Pro Collegio Posoniensi


Zriaďovateľom kolégia je Nadácia Pro Collegio Posoniensi. Riadiacim orgánom nadácie je správna rada, ktorého členmi sú:

Ing. Dávid Bauer PhD.


predseda správnej rady, HR-riaditeľ spoločnosti Mol Zrt. Budapest

Ing. Zsuzsanna Andrássy


ekonóm, projektová manažérka

Botond Feledy PhD.vysokoškolský učiteľ, zahraničnopolitický analytik

Ing. Mgr. János Fiala-Butora PhD.


expert na ľudské práva, vedecký pracovník Maďarskej akadémie vied

RNDr. Attila Komzsík PhD.


vysokoškolský učiteľ, bývalý dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Doc. Attila Simon PhD.


historik, vysokoškolský učiteľ, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín

ThDr. Alfréd Somogyi PhD.


reformovaný duchovný, prodekan Reformovanej teologickej fakulty UJS v Komárne

Attila Stubendek PhD.


vedecký pracovník Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya v Budapešti

Ohlasy našich študentov"Od vyučujúcich a kolegistov dostávam veľa podpory. Členstvo v kolégiu ma obohatilo takými skúsenosťami a zážitkami, ktoré môže zažiť máloktorý 21 ročný človek. Zoznámil som sa s množstvom zaujímavých ľudí, získal som priateľov, ktorí sa pričinili o zmenu môjho myslenia a svetonázoru. Oboznámil som sa s rôznymi pohľadmi na svet a môj rozhľad sa neustále rozširuje."
Ádám Csápai, ročník 2016"Prednášky silne napomáhajú k tomu, aby som si rozšírila obzor vedomostí, aby som sa vedela vyjadriť k rôznym témam. Pomáhajú mi na ceste stať sa intelektuálom – a to sa mi páči. Čo sa mám naučiť na univerzite, to sa tam aj tak naučím. Kolégium mi nedopĺňa školu, ale formuje moje názory, zmýšľanie a pobáda ma k neustálemu rastu"
Zsófia Nagy, ročník 2016"Na seminári z rétoriky som sa naučila ako má vyzerať zaujímavá prezentácia. Preto keď dnes potrebujem odprezentovať prednášku, už sa nechytám bezradne za hlavu, nestresujem sa a zvládam situáciu."
Réka Balaskó, ročník 2017"K dobrým študijným výsledkom mi napomáha najmä blízkosť k mojej univerzite a prostredie. Keď sa večer vraciam zo školy, neprichádzam na internát, ale „domov“ – a to je príjemný pocit. Tento pocit domova nám veľmi pomáha. V kolégiu sme dobrý kolektív."
Kristóf Melecsky, ročník 2017

Kde nás nájdete?


Sídlo a poštová adresa:
Maďarské kolégium v Bratislave
Kapucínska 5
811 03 Bratislava

Mail: info@szakkollegium.sk, igazgato@szakkollegium.sk
FB: https://www.facebook.com/szakkollegium.sk

Address of our foundation maintaining the College :
Nadácia Pro Collegio Posoniensi
Klariská 7
811 03 Pozsony-Bratislava

IČO: 50057570
DIČ: 2120376577